خلاصه مشخصات سيستم حسابداري صنعتي 1

خلاصه مشخصات سيستم حسابداري صنعتي 1

خلاصه مشخصات سيستم حسابداري صنعتي 1

دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، خلاصه مشخصات سيستم حسابداري صنعتي 1

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

تعريف حسابداري صنعتي :
حسابداري صنعتي را ازلحاظ تامين نيازهاي مديريت ميتوان در سه مرحله توزيح داد
1- تعيين و اندازه گيري هزينه ها
2- برنامه ريزي و كنترل هزينه ها از طريق بودجه و استاندارد
3- تجزيه و تحليل هزينه ها بمنظور تصميم گيري
ماهيت حسابداري صنعتي
حسابداري صنعتي كه گاهي حسابداري مديريت نيز ناميده ميشود بايد به عنوان بازوي مديريت در ارتباط با برنامه ريزي و كنترل فعاليتها تلقي گردد؛ در حقيقت حسابداري صنعتي مديريت را با ابزار حسابداري مورد نياز جهت برنامه ريزي ؛ كنترل و ارزيابي عمليات مجهزمي نمايد.
در مرحله كنترل ؛ حسابداري صنعتي با زمان حال و مقايسه نتايج جاري با استانداردها و بودجه هاي از پيش تعيين شده سروكار دارد ؛ موثر بودن كنترل هزينه ها بستگي به برنامه ريزي صحيح هزينه ها در مورد هر فعاليت دارد.
به طور دقيق تر حسابداري صنعتي مسئوليت انجام وظايف زير را بعهده دارد .
1- ياري ومشاركت در ايجاد و اجراء برنامه ها و بودجه ها
2- فراهم نمودن اطلاعاتي جهت مديريت به منظورتصميم گيري نسبت به انتخاب يك راه حل ازبين چندين راه حل موجود ...

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.