تحقیق تقسیم بازار و روش های آن

تحقیق تقسیم بازار و روش های آن

تحقیق تقسیم بازار و روش های آن

دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداری بـا عـنـوان، تقسیم بازار و روش های آن

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

چکیده

تقسیم بازار با شبکه های عصبی مصنوعی، سابقه طولانی در دنیا ندارد. به طورعمده، این روش در دنیا، از چندین سال پیش در مدیریت گردشگری به صورت گسترده آغاز گردید وپس از آن به سایر حوزه های بازاریابی نیز سرایت کرد. امروزه این روش در کنار روشهای آماری از شایعترین شیوه های تقسیم بندی مشتریان بوده وروز به روز در حال گسترش است.
در این تحقیق به دلیل ضرورت شناخت مشتریان هدف برای یک شرکت تولید کننده فرآورده های گوشتی، نیاز به استفاده از روشی مؤثر برای بخش بندی مشتریان احساس گردید و در نهایت روش تحلیل خوشه ای با شبکه های عصبی خود سازمان دهنده، که به خوشه بندی مشتریان اختصاص داشته ونمونه های زیادی از کاربرد آن در دنیا تجربه گردیده است، انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت.
برای انجام تحقیق، در ابتدا معیارهای مفید در بخش بندی مشتریان مشخص شده و بر اساس آن پرسشنامه ای طراحی گردیده است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و اخذ اطلاعات، با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، مشتریان خوشه بندی گردیدند ودر نهایت نتایج به دست آمده مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است.
همچنین مقایسه روش شبکه های عصبی برای خوشه بندی با روشهای کلاسیک خوشه بندی

مشتریان با استفاده از روش آماری k-means انجام شده است.

کلید واژه ها: تقسیم بازار، تحلیل خوشه ای، شبکه های عصبی مصنوعی.

1- مقدمه

بسیاری از صاحبنظران عرصه بازار، تقسیم بازار را نوشداروی بازاریابی مدرن دانسته، علت آن را کمبود منابع ذکر می کنند. منطق نهفته در تقسیم بازار، نا همگنی ترجیح محصولات و رفتار خرید مشتریان بوده، و این تفاوتها معمولاً با اختلافات در محصولات یا مصرف کنندگان توضیح داده می شود.. تقسیم بازار به شرکتها وکسب وکارها کمک می کند تا برخوردشان با ناهمگنی بازار، به صورت ایجاد تعادل میان نیازهای مشتریان متغیر، و محدودیت های منابع متغیر باشد. برای بسیاری از کسب وکارها، به سادگی مشهود است که کسب رضایتمندی تمام احتیاجات متغیر مشتریان گوناگون در بازار، غیر ممکن یا غیر واقعی است وبا متمرکز کردن تلاشهای بازاریابی بر بخشهای خاص، می توان با منابع محدود به نحو بهتری نیازهای بازار را پاسخ داد ...

فهرست مطالب

1-مقدمه
2-تقسیم بازار و روش های آن
2-1-تقسیم بندی چند بعدی
2-2-مدل های طبقه پنهان
2-3-خوشه بندی فازی و هم پوشانی
2-4-تحلیل خوشه ای
3-شبکه های عصبی مصنوعی
4-تقسیم بازار با شبکه های عصبی مصنوعی
5-روش تحقیق
6-یافته های تحقیق
7-مقایسه با روش کامین
8-بحث و نتیجه گیری
9-منابع

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :