صورتهای مالی شركت مهندسان مشاور‌ آستان قدس رضوي

صورتهای مالی شركت مهندسان مشاور‌ آستان قدس رضوي

صورتهای مالی شركت مهندسان مشاور‌ آستان قدس رضوي

دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداری بـا عـنـوان، صورتهای مالی شركت مهندسان مشاور‌آستان قدس رضوي

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

 

شماره صفحه
1-ترازنامه (2)
2-صورت سود و زيان (3)
1-2-گردش حساب سود انباشته (3)
3-صورت جريان وجوه نقد (4)
4-يادداشتهاي توضيحي
الف تاريخچهه فعاليت شركت (5)
ب-مبناي تهيه صورتهاي مالي
پ-خلاصه اهم رويه هاي حسابداري (8)
ت-يادداشتهاي مربوط به اقلام مندرج در صورتهاي مالي و ساير اطلاعات مالي (6 الي 29)
صورتهاي مالي بر اساس استاندارد مالي حسابداري تهيه شده و در تاريخ
به تأييد هيأت مديره رسيده است.
اعضاي هيأت مديره سمت امضاء
1-آقاي مهندس مهدي عرفانيان عزيزيان رئيس هيأت مديره و عضو
2-آقاي دكتر پيروز حناچي عضو هيأت مديره
3-آقاي مهندس يعقوب دارابي عضو هيأت مديره

 


شركت مهندسان مشاور قدس رضوي (سهامي خاص)
ترازنامه
سال منتهاي به 29/12/1385
دارائيها يادداشت 29/12/1385 29/12/1382 بدهيها و حقوق صاحبان سهام يادداشت 29/12/1385 29/12/1382
دارائيهاي جاري ريال ريال بدهيهاي جاري ريال ريال
موجودي نقد و بانك 4 688/205/429 690/441/123 حسابها و اسناد پرداختني 9 788/824/977/1 820/788/581/1
حساب و اسناد دريافتني 5 985/007/767 292/612/257 بدهيهاي جاري 788/824/977/1 820/788/581/1
پيش پرداختها 6 000/400/10 -
جمع 673/613/206/1 982/053/381 بدهيهاي غيرجاري
ذخيره‌مزاياي پايان‌كارخدمت كاركنان 10 403/375/555 505/608/366
دارائيهاي غيرجاري 7 770/569/392 588/476/419 جمع بدهيهاي غيرجاري 403/375/555 505/608/366
ساير دارائيها 8 000/650/31 000/650/31 حقوق صاحبان سهام
جمع دارائيهاي غيرجاري 770/219/424 588/126/451 سرمايه 11 000/000/300 000/000/300
اندوخته قانوني 12 000/000/300 000/000/300
جمع دارائيها 443/833/630/1 570/180/832 سود انباشته (زيان) (748/366/232/1) (755/216/446/1)
حسابهاي انتظامي 095/789/838 382/595/747 جمع حقوق صاحبان سهام (748/366/902) 755/216/116/1)
جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام 443/833/630/1 570/180/832
طرف حسابهاي انتظامي 095/879/838 382/595/747
«يادداشتهاي شماره 1 الي 29 پيوست جزء لاينفك صورتهاي مالي است»

...

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :