تحقیق فرایند تقسیم بازار

تحقیق فرایند تقسیم بازار

تحقیق فرایند تقسیم بازار

دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداری بـا عـنـوان، فرایند تقسیم بازار

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

«فرایند تقسیم بازار، به گروه بندی مشتریان بازار به چندین بخش مختلف گفته می شود، به نحوی که مشتریان هر بخش، نیازها و ویژگیهای مشابه داشته، هر بخش قابل هدف گیری بوده، با آمیخته بازاریابی خاصی نیز به دست آید.»[4].
تقسیم بندی، یک روش کاملاً خلاقانه است و با ارضای نیاز هر مشتری، مزیت رقابتی برای شرکت به دست می آید.این تعریف بر نیاز مشتری، نه نیاز شرکت، تأکید می کند.تقسیم بندی ایجاد قالب و زیربنایی برای برنامه بازاریابی مؤثر است و باید به جای محصول گرا بودن، مشتری گرا(یا بازارگرا)باشد[5]. ماهیت وکیفیت بخشهایی که تشخیص داده می شوند در ابتدا به متغیرها باز می گردد. در زیر نمونه ای از طبقه بندی معیارهای بخش بندی بازار در جدول شماره 1 آورده شده است ...

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :