پاورپوینت تمدن و فرهنگ ايران در زمان اشكانيان

پاورپوینت تمدن و فرهنگ ايران در زمان اشكانيان

پاورپوینت تمدن و فرهنگ ايران در زمان اشكانيان

دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، تمدن و فرهنگ ايران در زمان اشكانيان

بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :

تمدن و فرهنگ ايران در زمان اشكانيان
پس از سقوط دولت هخامنشي، اسكندر و جانشيناش مدت هشتاد سال در ايران حكومت كردند و با كوشش زيادي هم كه در اختلاط تمدن ايران و يونان نمودند، تشكيلات اجتماعي و اوضاع اقتصادي ايران زمان هخامنشي، تقريبا پاي بر جاي ماند.
به طور كلي اطلاع ما درباره تمدن دوران اشكانيان بسيار ناقص و مبهم است زيرا متاسفانه ساسانيان كوشش بسيار كردند كه سوابق حكومت پانصد ساله اين قوم را از ميان ببرند و مثل اين است كه موفقيت هم پيدا كرده اند.
اوضاع عمومي اين دوره به علت نبودن كتيبه اي از سلاطين اشكاني روشن نيست فقط از روي منابع يوناني و ارمني و از روي سكه ها اطلاعات ناقصي بدست آمده و مي توان گفت كه رژيم حكومتي اشكانيان، رژيم فئودالي بوده و دولت هاي تابع در امور داخلي خود استقلال داشته اند.
براي عده اي از نواحي حكام از مركز فرستاده مي شد و بعضي از نواحي سلاطين محلي داشته اند.
در خصوص مذهب اين دوره نيز اطلاع زيادي در دست نيست ولي به طور كلي پارت ها زماني كه باسكاها همسايه بودند آفتاب و ماه و ستارگان را مي پرستيدند و چون با پارسي ها مخلوط شدند اهورا مزدا را ستايش نمودند و وقتي با سلوكيها و يونانيها ارتباط پيدا كردند ارباب انواع را پرستش كردند.
اشكانيان آفتاب را حامي خاندان سلطنت مي دانستند و براي ماه و آفتاب معابد مخصوص مي ساختند. پارت ها اجداد خود را پرستش مي كردند و مجسمه اي از آن ها مي ساختند و اين امر در دوران هخامنشي سابقه نداشته است. اشكانيان به آتش زياد احترام نمي گذاشتند به طوري كه اكثر آتشكده هاي دوره هخامنشي در آن دوره خاموش گرديده.

خرید آنلاین